Открито управление

Договор за дарение от Михаил Илиев Ангелов към община Стамболово 2019 г.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД, за селижен празник на Жълти бряг.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД, за коледен празник за децата от ДГ "Звездичка" с.Стамболово, общ.Стамболово

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД, за селижен празник на Малък извор.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщаваме, че е одобрена "Специализирана план схема за разполагане на ел. проводи-линейни обекти" ... 

Пълния документ моге да го изтеглите от тук !

Заповед във връзка с чл.16, ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД, за селижен празник на Малък извор.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД, за селижен празник на Долно Ботево.

РЕШЕНИЕ № ХА - 5 ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Договор за дарение от фирма ЛЕГИ ЕООД ПЛОВДИВ към Община Стамболово 2017 г.

Договор за финансова помощ от "СОКОТАБ" ЕООД, за селищен празник на Жълти бряг.

Протокол №1 на комисията, назначена със Заповед №603 на Кмета на Община Стамболово, 2016 г.

Протокол №2 на комисията, назначена със Заповед №603 на Кмета на Община Стамболово, 2016 г.

Договор за дарение от НСОРБ към Община Стамболово 2015г.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД към Община Стамболово 2015г.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" ЕООД към Община Стамболово

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:"Агрит" Еоод гр. София

Изграждане на оранжериен комплекс” в имот № № 000370, с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:"Тома Естейт" гр. София

Изграждане на оранжериен комплекс” в имот № 000371, с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" АД към Община Стамболово 2014г.

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" АД към Община Стамболово 

Съобщение за инвестиционно намерение"Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение"

Договор за дарение от фирма "СОКОТАБ" АД към Община Стамболово 

 

Обявление от д-я"УТТООС"  във връзка инвестиционно предложение за "Изграждане на БИО сливова градина".....

 

ведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на БИО сливова градина с напоителна система с обща площ от 125,014 декара в ПИ N 000156 в землището на село Пътниково"

С П О Р А З У М Е Н И Е

за обществен ред и сигурност

Днес 24.09.2012 г. в гр. Хасково между Николай Маринов Бакърджиев -началник на РУП-Хасково при ОДМВР-Хасково и Маджид Реджеб Мандаджъ - кмет на Община –Стамболово , се подписа настоящото споразумение имащо за цел повишаване  ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в българските общини, в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2012-2013 г.

   

                                                             ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост в община Стамболово

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г„ изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, 6362, с. СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. "Път HKV1248 / III - 505, Малево - Малък извор / Корен - Граница общ. (Хасково - Стамболово ) - Жълти бряг - Царева поляна - поч. база Балкан и Лот 2. "Реконструкция на път HKV2181 / HKV1248, Жълти бряг - Балкан / Царева поляна - жп спирка Царева поляна".

 Пълния документ може да изтеглите от ТУК.

 
 
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   

 

 

            Дирекция  “ УТТООС”  при  Община  Стамболово  СЪОБЩАВА, на   заинтересованите   граждани  и   юридически лица ,че  по  вх.№С-4449 /11.12.2010год  са  издадени   заповед № 1060 /30.12.2010г.- за   одобряване   на  задание   и  заповед №1061/ 30.12.2010г –за  разрешаване  изработването  на Подробен устройствен  план за ПИ-005003 ,м. “Нови земи “ в землището на с. Светослав, общ. Стамболово. Проектът  предвижда изграждане  на пречиствателно  съоръжение  за  отпадни  води на “Предприятие за  заготовка , съхранение и преработка  на плодове и зеленчуци”.  

 

            Справка  и  допълнителна  информация     може  да    получите на телефон  500  000  и  стая №131, етаж ІІІ на Община Стамболово, обл.Хасково.

            В 14 –дневен  срок, считано  от 03.01.2011г. заинтересованите  могат  да  подават възражения  против заповедите до Кмета на Общината.

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

            Дирекция  “ УТТООС”  при  Община  Стамболово  СЪОБЩАВА, на   заинтересованите   граждани  и   юридически лица ,че  по  вх.№С-4477 /14.12.2010год  са  издадени   заповед № 1056 /30.12.2010г.- за   одобряване   на  задание   и  заповед №1057 / 30.12.2010г –за  разрешаване  изработването  на Подробен устройствен  план за ПИ-051059 м. “Матука “ в землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово. Проектът  предвижда  изграждане  на “Козеферма”. 

        Справка  и