Открито управление

» Методика за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните услуги на местно ниво.

» Доклад.

» Междинна оценка на Обществената стратегия за развитие на социалните услуги в община Стамболово.


» Гражданите и местната власт / рекламни материали /

Тези рекламни материали са създадени във връзка с изпълнението на проект „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“ № BG05SFOP001-2.009-0010, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

» Гражданите и местната власт / видеоклип /

Този клип е създаден във връзка с изпълнението на проект „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“ № BG05SFOP001-2.009-0010, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

»  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

» Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка на гражданите и бизнеса при осъществяване на преки взаимоотношения с общинската администрация

 


 

» Пренасяне на добрите практики и иновативни решения в община Стамболово, свързани с гражданското участие при формиране и изпълнение на местни политики

» Примерен план за местна политика за прозрачно и отговорно управление в Община Стамболово


 

» Анализ на нормативната уредба в България, регламентираща предоставянето на социални услуги на общинско равнище

» Проучвания на европейските практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики» Обобщен анализ: „Гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за предоставяне на социални услуги в условията на обезлюдяване на малките населени места и застаряване на населението“