Открито управление

 

Д О К У М Е Н ТА Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ. 4, Т.2 ОТ ЗОП С  ПРЕДМЕТ:„ПРЕДПЕЧАТ, КОРЕКТУРА И ПЕЧАТ НА ПРОУЧВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА НАРЪЧНИЦИ”   

  Тръжната документация може да изтеглите от ТУК   

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ - ОФИС ТЕХНИКА” 

 по проект

„Създаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД

  Тръжната документация може да изтеглите от ТУК 

 

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки

                                                    "Изпълнение на мерки за осигуряване на на информация и публичност                                                                                     по проект

Създаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК

 

 

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки

"Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020г.,Актуализиранеи разработване на програми и стратегии за развитие на Общината, Разработванеи въвеждане на на правилаи методика за мониторинг"

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК 

 

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки

 

 Предмет на поръчката е :"Извършванена специализиран превозна служители на Общинска администрация Стамболово през периода 01.02.2014 - 31.01.2015 година  по утвърдени маршрут и разписание, община Стамболово, област Хасково..

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК