Населението на община Стамболово наброява 13768 души по постоянен адрес и 6341 - по настоящ.

Съществен момент в демографското развитие на общината през последните 15 години е интензивната миграция и емиграция. Усилията са насочени за преодоляване на причините, пораждащи тези тенденции за привличане на инвестиции, запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места, благоустрояването на населените места и изграждането съвременна инфраструктура.

Община Стамболово може да се определи като район - еталон на толерантност между етносите, защото в отделни периоди през годините, когато в някои райони на страната съществуваше етническо напрежение, то в този край местното население запази толерантни и коректни взаимоотношения, независимо от етническата и религиозната си принадлежност. Населението на общината е смесено и е съхранило традициите и обичаите както на християнската, така и на мюсюлманската религия.