» СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИИ, СЪЗДАВАНИ, ПОЛЗВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ПОДПИСАНИ С УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 
» ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО
 
» ХАРТА НА КЛИЕНТА
   
» СПИСЪК НА ТИПОВИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И НЯКОИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, ТЕМАТИЧНО СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА ОТДЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ С ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
» НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 
» НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
 
» ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 
» ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
     
» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 
» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП - 2016 г.
   
» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО
 
» ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.21, АЛ. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ЗЗКИ)
 
» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ЗАЕТИТЕ В ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАЩИ НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
 
» ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕЧАТИТЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 
» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО