ДЕКЛАРАЦИИ
 
по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Общинска администрация Стамболово
 
 
 
№ ПО
РЕД
ДЛЪЖНОСТ
 ДЕКЛ.
чл. 35, т.1

 ДЕКЛ.
чл. 35, т.2
Част ІІ

1

2
 3 4
 1  Секретар на община
 2  Главен архитект
 3  Секретар МКБППМН
 4  Финансов Контрольор

 5  Началник отдел "Канцелария"
 6  Юрисконсулт
 7  Главен специалист "ОМП, ГЗ, СИ"
 8  Главен специалист "Документооборот"
 9  Началник отдел "ЧРАО"
 10  Старши експерт "Човешки ресурси"
 11  Главен специалист "Системен администратор"
 12

 Главен специалист "ЗБУТ и архив"

 Главен специалист "ЗБУТ и архив" 13  Главен специалист "АПОН"

 Главен специалист "АПОН" 14  Директор дирекция "ФСД"
 15  Главен счетоводител
 16  Главен специалист "Бюджет"
 17

 Счетоводител

 Счетоводител

 Счетоводител

 Счетоводител 18  Счетоводител- касиер

 19  Директор дирекция "ХДИП"
 20

 Началник отдел "ИПП"

 Началник отдел "ИПП" 21  Главен експерт "ИФП"
 22  Младши експерт "ИФП"
 23  Главен експерт "Транспорт и лицензии"
 24  Главен експерт "ОСМД"
 25  Главен експерт "КСД"
 26  Младши експерт "Екология и земеделие"
 27  Младши експерт "ТМП"
 28  Началник отдел "Местни приходи"
 29  Главен експерт "Местни приходи"
 30  Младши експерт "Местни приходи"
 31  Главен специалист "Местни приходи"
 32  Главен специалист- Касиер "МП"
 33  Директор дирекция "УТТООС"
 34

 Главен специалист "ТОН"

 Главен специалист "ТОН"

 

 

 35

 Главен специалист "Кадастър и регулация"

 Главен специалист "Кадастър и регулация" 36  Главен специалист "Инвеститорски контрол"

 37  Младши експерт "Общинска собственост"
 38

 Главен специалист "Общинска собственост"

 Главен специалист "Общинска собственост" 39  Главен специалист "ППАТП