Икономически профил на община Стамболово

Територията на община Стамболово се разпределя както следва:

 • фонд населени места заема 7 115 дка;
 • горски фонд заема 120165,00 дка (12016,50 ха);
 • водни площи / водоеми, язовири, водни течения / - 3 911 дка;
 • за нуждите на транспорта - 1 512 дка, в това число за ж.п. транспорт - 100 дка;
 • селскостопански фонд - 144 770 дка;

Дялът на обработваемата земя е 67.2 %.         

Общината е въведена във владение на над 8700 ха. гори, като актуваните по землища са дадени в долната таблица:

АКТУВАНИ ГОРИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Населено място

обща площ, ха

Брой актове

1

Лясковец

382,26

13

2

Тънково

1252,559

15

3

Маджари

417,832

27

4

Воденци

495,2227

17

5

Голям извор

866,313

8

6

Долно Ботево

615,24

7

7

Войводенец

272,26

3

8

Жълти бряг

258.70

7

9

Долно черковище

775,69

14

10

Долно поле

291,1612

18

11

Стамболово

542,1626

24

12

Царева поляна

508,2454

47

13

Силен

548,7

16

14

Голобрадово

83,911

6

15

Бял кладенец

220,836

14

16

Рабово

236,58

5

17

Пчелари

540,321

13

18

Светослав

437,4122

30

19

Пътниково

268,24

9

 

Общо:

8754,946

293

Незасегнатата част от индустриализацията територия на общината се произвежда екологично чиста продукция. Селското стопанство е с основно предимство. Плодородната земя и благоприятния климат са предпоставка за отглеждането на разнообразни земеделски култури като тютюн, зеленчуци, лозя, пшеница, ечемик и др.

Отглеждането на тютюн е основен поминък на населението в общината. Земеделските производители в региона са над 1500 и представляват 25 % от общото население. Годишното производство е 1000 - 1100 тона на сух тютюн сорт " Крумовград ", отгледан на 7000 - 8000 дка обработваема земя.

Като второстепенна селскостопанска дейност е отглеждането на лозя. Общата площ на лозовите масиви е 8376 дка. Регионът е прочут по цял свят с лозовите си насаждения, концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Црева поляна, Поповец, Тънково, Малък извор. Тук се произвежда световно известното " Мерло от Стамболово ".

Местното население отглежда около 1800 - 2000 броя едър рогат добитък, това е един от основните източници на суровина за местната хранително - вкусова промишленост.

Промишления облик на общината е представен чрез няколко малки производствени единици от леката промишленост като:

 • "Миссиран " АД, село Гледка. Над 400 работника работят във фабриката по преработката, съхранение и ферментацията на тютюн;
 • избата за отглеждане и бутилиране на вино - село Стамболово;
 • мандра в село Голям извор, за преработка на мляко и млечни производства;
 • колбасарски цех в село Кралево, за преработка и направа на месо и местни продукти;
 • консервен цех в село Царева поляна, за преработка и консервация на плодове и зеленчуци;
 • оранжерия за производство на ранни зеленчуци в село Жълти бряг;
 • две хлебопекарни фурни за хляб и хлебни изделия в село Стамболово;
 • два шивашки цеха в село Стамболово;

В село Стамболово е предвидено да са строи втора винарска изба, както и голф игрище, което обхваща землищата на селата Стамболово и Жълти бряг.

Пътната мрежа на територията на общината е изградена от третокласни / 47 км / и четвъртокласни / 86.40 км / пътища. През последните години са изградени и подновени, със средства от общинския бюджет и друго външно финансиране пътища и пътни отсечки, свързващи различни села от общината.       

 

ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

№ на пътя

Наименование на пътя

Дължина на участъка в км

Местен път

Царева поляна - Ж.П. спирка Царева поляна

2.0

Местен път

Долно черковище - Тополово

3.8

Местен път

ІІІ - 5072 / р - н Поповец / - Пътниково - Светослав

8.30

Местен път

ІІІ 505 - хижа Тънково

2.0

Местен път

ІІІ 505 - Златоустово

3.7

Местен път

Маджари - Маджари запад

0.6

ІV 50 516

Стамболово - Поповец

8.3

ІV 50 326

Славяново - Малък извор

2.8

ІV 50 506

Жълти бряг - Балкан - почивна база " Балкан "

  10.5

ІV 50 514

Стамболово - Царева поляна

3.5

ІV 50 718

ІІІ 50 506 - / Звиница, Мост /

Мост, Звиница, разклон Царева поляна -  Балкан

1.2

ІV 50 508

ІІІ 505 - Кралево - Кладенец - Зимовина

13.3

ІV 50 526

/ ІІІ - Силен - Маджари / - Воденци - Пътниково

5.7

ІV 50 534

/ Маджари - Голобрадово /, Пчелари - Светослав - Бял кладенец - запад

7.0

ІV 50 517

Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно черковище - разклон мост р. Арда

 8.7

 

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЪТНАТА МРЕЖА:

86.40

Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големи градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и др.

Мерки за подобряване и разширяване на пътната мрежа:

Изграждане, рехабилитация и разширяване на съществуващата пътна мрежа:

 • Стамболово - магистрала " Маказа ";
 • Стамболово - Славеево;
 • Стамболово - Капитан Андреево;
 • Стамболово - Хасково;
 • Стамболово - Кърджали.

Изграждане на нова пътна мрежа от общинско значение;

Изграждане на нова пътна мрежа от междуобщинско значение:

 • Долно черковище - Маджарово;
 • Долно черковище - Крумовград;
 • Рабово - Перперикон

Благоустрояване на уличната мрежа, тротоарите и пътните банкети.

Изграждане на вертикална и хоризонтална маркировка на пътищата:

 • поставяне на табели / на български и англ. език / на всички постъпи към Стамболово и туристическите обекти;
 • поставяне на хоризонтална маркировка      

Състояние на ВиК системата

Районът на Стамболово е обитаван от дълбока древност, известни са и извори на вода. В местността " Акмара "западно от село Голям извор, водохващането е построено върху стара римска баня, а край село Силен е открит средновековен водопровод от ІХ - ХІ век. Усъвършенстването и модернизирането на водоснабдителната инфраструктура е един от основните приоритети на общинското ръководство. Новоизградения водопровод при река Арда решава проблема с питейната вода в над 22 населени места в общината. Общо за общината са изградени 140 км водопроводна мрежа, от които 90 км водопроводи извън населените места и 52 км канализационна мрежа, пречиствателни станции за питейни води и водоснабдителна помпена станция. Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници, които на места не се използват рационално и това води до недостиг на вода в някои от населените места. Съществуващата водоснабдителна мрежа е претърпяла реконструкция и сравнително не се нуждае от подмяна. Не във всички населени места има канализационна мрежа и се използват септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води. Както и липсват пречиствателни съоръжения за отпадни води, което е причина за безконтролното изпускане на замърсени води и последващо замърсяване на околната среда. Дейностите по водоснабдяването и канализацията се осъществяват от ВиК Стамболово и ВиК Хасково, които стопанисват съответните водни и канализационни мрежи.

Съобщителна система

Далекосъобщителните услуги в общината се предоставят от БТК. Всички населени места могат да се избират автоматично. Монтираният капацитет на БТК за Стамболово е 400 телефонни поста;

 • за Царева поляна - 300 тел. поста;
 • за Жълти бряг - 200 тел. поста;
 • за Долно Ботево - 200 тел. поста;
 • за Малък извор - 200 тел. поста;
 • за Тънково - 200 тел. поста;
 • за Силен - 200 тел. поста;
 • за Лясковец - 300 тел. поста;
 • за Пчелари - 300 тел. поста;

от които на абонати са предоставени  85 %. На лице е добра телефонна плътност. Съществува необходимост от подобряване на телефонните връзки - модернизация.

Мобилни комуникации

Всички населени места на общината са телефонизирани. На тероторията на община Стамболово има покритие на М"tel, VIVA tel и от части на Globul. Доставчици на интернет услуги са Escom и Aida net, Хасково.


Приоритети в развитието на община Стамболово

 • Обединяване на наличните ресурси и потенциал за устойчиво местно развитие;
 • Изграждане на ефективна и екологично съобразена инфраструктура;
 • Повишена информираност и обучение;
 • Интегриране на природозащитната дейност и икономическото развитие в общината и изграждане на публично-частни партньорства;
 • Съхраняване на условията за опазване на биологичното рзнообразие;
 • Грижа за хората, живеещи в този район;
 • Добро съжителство и партньорски отношения;
 • Запазване на наследството и традициите