22.01.2014г. Информация по проект „Ръка за ръка за приятелство  без  граници” -  FRIENDSHIP WITHOUT BORDERS - HAND IN HAND” ПО ТГС БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ С РЕФ.2007CB16IPO008-2013-3-016  МЕЖДУ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ОБЩИНА АХМЕТБЕЙ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция .

На 21.01.2014година г-н Маджид Мандаджъ  - Кмет на Община Стамболово    подписа договор за финансиране с №РД-02-29-6/21.01.2014 година на стойност 399 953,76 евро със срок на изпълнение 16 месеца.                      

По проекта ще се изградят  паркове  за отдих в двете общини  ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ОБЩИНА АХМЕТБЕЙ.

Екипа който ще ръководи реализирането на проекта са служители на Община Стамболово от дълги години с голям професионален опит в подготовката на  подобни  проекти  той се състои от Ръководител на проекта –Огюн Рами Байрам, Координатор по проекта – Тюмай Ерджан Касим и счетоводител по проекта Ренгинар Реджеб Халим. Същият екип  успешно  е финализирал  подобен проект  по първата  покана  по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция .

 


 

 

07.10.2013 г. На 4 и 5 октомври 2013 г. (петък и събота) в гр. Хисаря в хотел „СПА Клуб Централ” се организира и проведе двудневно специализирано обучение за 16 служители на община Стамболово по управление, поддръжка, планиране и превенция при стопанисването на язовири, предотвратяване на бедствия и аварии на язовири и язовирни стени и реакция при авария, което е част от Дейност 2 „Провеждане на специализирани обучения“ по проект „Община Стамболово-компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, договор № А12-22-78 / 11.04.2013 г. Поради актуалността на темата, породена от големия брой налични хидросъоръжения в района, а също така и големия риск от наводнения, участие в обучението взеха кметът на община Стамболово, кметове на населени места от общината, както и специалисти в областта.

 

 

 26.02.2013 г. Община Стамболово спечели проект по Оперативна програма „Административен капацитет

Наименованието на проекта е „Община Стамболово-компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите“ и е с обща стойност близо 90 000 лв. Проектът цели развитие на уменията и подобряване на компетентността на служителите, кметовете и кметските наместници на община Стамболово. Проектът допълва и надгражда приключилия през 2011 г. проект „Община Стамболово-администрация с лице към гражданите и бизнеса“.   

07.05.2013 г.

На 11.04.2013 г. между община Стамболово и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-78/11.04.2013 г. за изпълнение на проект “Община Стамболово – компетентна и мотивирана  администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, финансиран по Оперативна  програма “Административен Капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

 Мястото на изпълнение на проекта: община  Стамболово.

 Проектът стартира на 11.04.2013 г. и изпълнението му ще продължи до 11.03.2014 г.

 Максималната стойност на проекта  -  89,909.70 лв.