Социален патронаж

Една от дейностите за социални услуги на територията на общината включват дейността на домашния социален патронаж, насочена към най-уязвимите групи - възрастни и самотни хора, хора с увреждания и с намалена социална адаптация. Тази услуга се организира на база проучване на потребностите на лицата, нуждаещи се от тях. На включените в социалния патронаж се осигурява доставка на храна /обяд/ по домовете. Към момента се обслужват около 55-60 лица от селата: Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна, Кралево, Малък извор, Голям извор и Тънково.

            Предоставянето на тази услуга дава възможност да бъдем полезни в решаването на част от проблемите на патронираните лица.

Към настоящия момент се обслужват селата в близост до общинския център. Много желаещи да ползват услугата има и в отдалечените села. Общинското ръководство е включило в приоритетите си за разработване на проекти организиране на домашен патронаж за район Силен и Пчелари.


          Център за обществена подкрепа

                        От 2011 г. стартира проект „Център за обществена подкрепа за деца и семейства”  на Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково и община Стамболово. Центъра ще бъде изграден в с.Стамболово и ще обслужва деца и семейства от всички населени места от общината. Целта е да се подобри благосъстоянието на децата в общината чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.