Открито управление

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

 

 

В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари – Силен / Маджари  - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / ІІІ -593 /” с ИД.№26/321/01454. ПО ДОГОВОР № 26/321/01454/10.12.2013 г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 ”ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ(ЕЗФРСР)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари – Силен / Маджари  - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / ІІІ -593 /” с ИД.№26/321/01454. ПО ДОГОВОР № 26/321/01454/10.12.2013 г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 ”ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

Ви уведомявам, че от 11.30 часа на 02.10.2014г. в Заседателната зала на община Стамболово ще се проведе открито заседание на комисията , назначена със Заповед №273/08.08.2014год. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура.

На заседанието ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници.

На откритото заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

 

 

 

 

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че на 25.06.2014г. от 12:00ч., на втори етаж в заседателната зала на общинска администрация Стамболово, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти,  на Комисия назначена със Заповед № 181/14.05.2014год. на Кмета на Община Стамболово, по общественна процедура, с предмет:

      “Реконструкция на път HKV 2171/III-5074/ Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до км.3+500”- с два етапа на изпълнение : Първи етап от км 0+000 до км 1+770 финансиран със средства , предоставени от Държавния бюджет - Постановление на МС 19 от 07.02.2014г. и Втори етап от км 1+770 до км 3+500 след отпускане на средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие", предоставени от Държавния бюджет”.

  Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 Преди отварянето, на основание чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, на присъстващите лица ще бъдат съобщени резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по всички показатели, с изключение на предлаганата цена.