Открито управление
Обществена  поръчка с предмет: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект:„ Реконструкция на път HKV1170/III-505”/Корен-Малък извор Кралево- Кладенец-Зимовина /III-5072 от  км 0+ 000 до км 1+983 и от км 3 +940   до км 9+124”, Община Стамболово                                                                                                                                                                   Пълния документ може да изтеглите от ТУК.

 „Провеждане на обучения за администрацията на община Стамболово по проект „Община Стамболово  - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса ”, по три обособени позиции:..............................

Предмет на поръчката е: „Извършване на специализиран превоз  на служители на Общинска администрация Стамболово през периода 01.02.2014 – 31.01.2015 година по утвърдени маршрут и разписание , община Стамболово,област Хасково„

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК 

Предмет на поръчката е: „Доставка на консумативи  за компютри,периферни  устройства и компютърна  техника  в Общинска администрация , дейностите  към нея  и кметствата  на територията на Община Стамболово за 2014г.” 

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК 

Предмет на поръчката е: „Доставка на канцеларски материали,  в Общинска администрация , дейностите  към нея  и кметствата  на територията на Община Стамболово за 2014г.”          
  Тръжната документация може да изтеглите от ТУК 

        Предмет на поръчката е: „Доставкана хранителни продукти,млечни продукти и почистващи препарати, дезинфектанти и консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2014 година,община Стамболово,област  Хасково” с обособени по

                                             Тръжната документрация може да изтеглите от ТУК.