Открито управление

 

 

 

На 18.01.2019 година Община Стамболово, като партньор на бенефициента Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – гр. Хасково, започна изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0010-C01 „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”.

Общата стойност на проекта е 88 840,80 лв., от които 75 514,68 лв. европейско и 13 326,12 лв. национално съфинансиране. Продължителността му е 18 месеца.

Главната цел на проекта е увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на местни политики в партньорство с гражданското общество и бизнеса на територията на община Стамболово. Участието на местната общност в процесите на вземане на решения дава възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от общината и създава възможност идеите на гражданите да се чуят и да се реализират.

Предвидени са следните проектни дейности:

1.   Проучване на тема: „Гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за предоставяне на социални услуги в условията на обезлюдяване на малките населени места и застаряване на населението“.

2.   Пренасяне на добрите практики и иновативните решения в община Стамболово, свързани с гражданското участие при формиране и изпълнение на местни политики.

3.   Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса при осъществяване на преки взаимоотношения с общинската администрация

4.   Организиране на широка информационна кампания на тема: „Повишаване на обществената осведоменост относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

5.   Анализ на нормативната уредба в България регламентираща предоставянето на социални услуги на общинско равнище

6.   Проучвания на европейските практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

7.   Междинна оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Стамболово

8.   Разработване на „Методика за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните услуги на местно ниво“

9.   Провеждане на обучения на представителите на НПО на тема: „Форми на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“

10.                    Провеждане на съвместна конференция на представителите на НПО сектора, бизнеса и общината: „Участието на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на местните политики“

Резултатите от проекта ще бъдат използвани за подобряване на социалната политика на регионално равнище. Този мултипликационен ефект ще се постигне чрез предоставянето на свободен достъп за служителите от областна администрация до базите данни и аналитичните документи, разработени в рамките на проекта, а също така и чрез подобрения професионализъм в областта на стратегическото управление и планиране на представителите на общината в различните структури за консултиране и управление.