Открито управление

Документация за участие в публична покана по Глава осма “а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП  с предмет:„Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г., Актуализиране и разработване на програми и  стратегии за развитие на Общината...........

Тръжната документация може да изтеглите от ТУК.

                                                                            ДОКУМЕНТАЦИЯ (25.03.2014)

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП

С  ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проектСъздаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД

Тръжните документи може да изтеглите от ТУК.

   ДОКУМЕНТАЦИЯ (31.03.2014)

 ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП

С  ПРЕДМЕТ:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ - ОФИС ТЕХНИКА по проектСъздаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД

Тръжните документи може да изтеглите от ТУК. 

 

   ДОКУМЕНТАЦИЯ (14.05.2014)

 ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП

С  ПРЕДМЕТ:ПРЕДПЕЧАТ, КОРЕКТУРА И ПЕЧАТ НА ПРОУЧВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА НАРЪЧНИЦИ по проектСъздаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД

Тръжните документи може да изтеглите от ТУК.