Открито управление

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".

 

На 21.12.2017 г. Кметът на община Стамболово – Г-н Мухлис Сербест подписа договор ид. №26/07/2/0/00840 с ДФ ”Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). ...Виж цялото съдържание