Открито управление

«Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа», Договор М13-22-102/ 01.08.2014 г.,

Публична покана        Съобщение до медиите     Проект на Договор и образци на документи

Техническа спецификация     Указания за участие      Заповед

 „Осигуряване на информация и публичност по проект «Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа», Договор М13-22-102/ 01.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет» , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”, на основание чл.14,ал.4,т.2 и по реда на глава VІІІ “а” от  Закона за обществените поръчки.

Пълния комплект с тръжни документи може да изтеглите от ТУК. 

Писмо до медиите

Заповед за откриване на публична покана

Отговор на запитване         Протокол на комисията

  Публична покана  за„ИЗГРАЖДАНЕ  / ИЗПЪЛНЕНИЕ / НА  ПОМОЩНО  ПОМЕЩЕНИЕ  В СГРАДАТА  НА ЧИТАЛИЩЕ  "ХРИСТО БОТЕВ - 1926" В СЕЛО СТАМБОЛОВО,ОБЩИНА СТАМБОЛОВО,ОБЛ.ХАСКОВО”.

Пълния комплект с тръжни документи може да изтеглите от ТУК.

Писмо до медиите

Заповед за откриване на публична покана

Отговор на запитване 

Коригиран файл КСС

Допълнително разяснение

Публична покана за“ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СГРАДА В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” СЕЛО ДОЛНО БОТЕВО , ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, МОДУЛ „ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА” ЗА 2014 Г., ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  СГРАДАТА”

Пълния комплект с тръжни документи може да изтеглите от ТУК.

Писмо до медиите

Заповед за откриване на публична покана

Отговор на запитване 

Коригиран файл КСС

 

 Публична покана за „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ЗИМЕН СЕЗОН2014 – 2015 г.

Пълния комплект с тръжни документи може да изтеглите от ТУК.

Писмо до медиите

Заповед за откриване на публична покана