1. Издаване на заверени копия от документи

 2. Учредяване право на строеж върху имот общинска собственост

 3. За закупуване на недвижим имот, частна общинска собственост

 4. Изкупуване право на собственост

 5. Участие в явен търг за закупуване на недвижим имот

 6. Удостоверение във връзка с обет. проверка за недвижим имот

 7. Изкупуване право на собственост от физически или ЮЛ

 8. Предоставяне на земя от ОПФ за насаждения

 9. Замяна на общински имоти

 10. Участие в МОП

 11. Тръжни книжа по ЗОП

 12. Участие в явен търг за отдаване под наем

 13. Настаняване на граждани във ведомствения фонд