Открито управление

  Документация за участие в открита процедура с предмет"Добив на дървесина до временен склад"
Документация за участие в открита процедура с предм„Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект  „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари Силен / Маджари   - Войводенец – Долно полеДолно Черковище - / ІІІ -593 /” с ид. 26/321/01454
 Документация за участие в открита процедура с предмет «Ремонт на общински пътища на територията на Община Стамболово, обл. Хасково за 2014», включваща  извършване на ремонтни работи по обекти в Община Стамболово, групирани в три обекта, както следва.....
 
Предмет: „Реконструкция на път  HKV2171 /III – 5074  /  Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до  км.3+500  ” с два етапа на изпълнение : Първи етап   от км.0+000 до  км.1+770  финансиран със средства  , предоставени от  Държавния бюджет  - Постановление  на МС  19 от  07.02.2014г. и Втори етап  на изпълнение от км.1+770 до  км.3+500  след  отпускане  на  средства от Публичната  инвестиционна  програма  „Растеж  и устойчиво развитие ” ,   предоставени от  Държавния бюджет  .Избор на изпълнител за строителен надзор.

Предмет: „Реконструкция на път  HKV2171 /III – 5074  /  Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до  км.3+500  ” с два етапа на изпълнение : Първи етап   от км.0+000 до  км.1+770  финансиран със средства  , предоставени от  Държавния бюджет  - Постановление  на МС  19 от  07.02.2014г. и Втори етап  на изпълнение от км.1+770 до  км.3+500  след  отпускане  на  средства от Публичната   инвестиционна  програма  „Растеж  и устойчиво развитие ” ,   предоставени от  Държавния бюджет. Избор на изпълнител за СМР.

                                                  Тръжната документация може да изтеглите от ТУК.           

Предметна поръчката: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект  „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари – Силен / Маджари  - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / ІІІ -593 /” с ид. №26/321/01454

                                                       Допълнителни документи към процедурата

                                         Допълнително разяснение по постъпило запитване от участник.

                                                     Тръжната документация може да изтеглите от ТУК.