Открито управление

 

 

  • На 01.08.2014 г. между община Стамболово и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № М13-22-102/01.08.2014 г. за изпълнение на проект “Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа”, Прочети повече....
  • На 22.08.2014 г. в залата на общинска администрация Стамболово се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по- ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики”Прочети повече... Снимка1 , Снимка2 , Снимка3 .
  • Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса,ОПАК.Прочети повече......
  • Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики, ОПАК.Прочети повече......

 

Проект“ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ”Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013Мярка 4.3.1, под-мярка 2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони

 

 

 Хасково, Димитровград и Стамболово успешно се представиха на 23 международни туристически борси и изложения.

 Финален работен семинар

Промоционален тур за български туроператори, тур агенти и журналисти се проведе от 25 до 28 март 2014

Промоционален тур за чуждестранни туроператори, тур агенти и журналисти се проведе от 25 до 28 март 2014 г.

 Начален работен семинар

   Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 25 април 2014 г. в Бургас

Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 24 април 2014 г. в Бургас

 Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 8 май 2014 г. в София

 Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 9 май 2014 г. в София

Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 22 април 2014 г. във Варна

   Еднодневен семинар за популяризиране на регион Хасково-Димитровград-Стамболово се проведе на 23 април 2014 г. във Варна