Община Стамболово е разположена в северо-източната част на Източните Родопи, близо до границите на България с Гърция и Турция. Нейният гръцки партньор е Община Орестиада, град, разположен в близост до границата. Планините и равнините с плодородна земя и пасища предлага разнообразие на естествена среда и формира богатство и разновидност от флората и фауната. Регионът на Стамболово е пресечен от река Арда, която е транс-гранична река, минаваща през Гърция и Турция. Бреговете на реката осигуряват подходящи условия за еко-туризъм, рибовъдство, спортен риболов и водни спортове. Типични за река Арда са животинските видове, които се отглеждат в тихи (статични) и течащи води, както и на брега на реката. Речната долина е изключително място за опазване на редки и защитени видове влечуги и земноводни. Язовирът "Студен Кладенец" е разположен на река Арда и в близост до него се намира защитената зона "Големият сипей", който е богат на различни видове птици. Тази зона е определена като орнитологическа забележителност със световно значение и е под закрилата на НАТУРА  2000.

 

Маршрут № 1   ТЦЕС – „Големия Сипей”

 

Маршрута започва от екоцентъра в с Тънково и в началото върви в западна посока по билото на рида „Гората” Като цяло се преминава през запазена полиморфна широколистна гора от маклен, мъждрян, келяв габър, обикновен габър и дъб. По тази част от маршрута може да се види добре запазена лалугерова колония където освен лалугерите може да се видят и ориенталски каменарчета които гнездят в стари лалугерови дупки. Също така може да се спре на точката за наблюдение на птици, която се намира на изявена височина над с. Лясковец. Oт нея могат да се наблюдават малък орел, орел змияр, малък креслив орел, белоопашат мишелов и осояд.  Малко след точката за наблюдение на птици се намира находище на вековни обикновени кестени  пренесени тук от древните римляни. След това при с. Пътниково маршрута слиза на юг и продължава към с. Светослав, където може да бъде видяна тракийска скална гробница от 8-5 век преди Христа Гробницата е изработена чрез всичане в скалите. След това маршрутът продължава на запад към с. Бял кладенец, където могат да се видят стари къщи с уникална архитектура. Има уникални тракийски къщи със стил характерен за беломорска Тракия и къщи със стил характерен за Мала Азия и Западни Родопи. След това маршрута продължава на юг до ЗМ ” Големият сипей” и завършва на характерно възвишение, точка за наблюдение на птици. Тук могат да се наблюдават птиците обитаващи защитената местност: черни щъркели, белоглави и египетски лешояди, гарван гробар, малък орел и орел змияр. В зависимост от периода могат да се видят и няколко вида орхидеи. Пътеката минава около едно голямо находище на редкоцветен салеп, а в гората могат да бъдат наблюдавани различни видове платантери и цефалантери както и родопска горска майка. Маршрута е с дължина 19 километра и се преминава за около 5 часа.

 

 

 

 


 

 

Маршрут №2   ТЦЕС – Резерват „Вълчи дол”

 

Маршрутът започва от екоцентъра в с. Тънково и в началото върви на юг по стар асфалтов път като пресича рида „Гората”и достига околностите на с. Долни Главанак . Преминава през стара широколистна гора съставена основно от космат дъб, горун и благун. По маршрута могат да бъдат наблюдавани обикновен мишелов, малък креслив орел, осояд, голям пъстър кълвач, малък пъстър кълвач и сирийски пъстър кълвач, авлига и червеногърба сврачка. След това маршрутът минава покрай известния тракийски мегалитен паметник „Кромлех” изграден и използван от 8 до 6 век преди христа. В района на Кромлеха могат да бъдат видени орхидеи от вида обикновен салеп, също така червеноглава сврачка , белочела сврачка, черноглава овесарка и среден пъстър кълвач. След Кромлеха маршрутът продължава на югозапад към  ЗМ „Орешари”, като минава през селата Тополово, Долно поле и Долно Черковище, където преминава по стар железен мост над р. Арда и достига до ЗМ „Орешари” . Тук могат да бъдат видени няколко вида орхидеи, румелийски трахелиум, тис и папратта венерин косъм. От точката за наблюдение на птици могат да бъдат наблюдавани черночела сврачка  сокол орко, египетски лешояд, средиземноморски сокол, белоопашат мишелов, черен щъркел и речен дъждосвирец. След това маршрута продължава на запад, като пресича р. Крумовица по дървен мост при село Кулич и продължава към с. Поточница. До с. Поточница има две тракийски скални гробници от 8-7 век преди Христа. Маршрутът продължава през селото и достига до точката за наблюдение на птици до с. Стари чал изградена в непосредствена близост до площадката за подхранване на грабливи птици от Българско Дружество за Защита на Птиците. Точката се намира на границата на резервата „ Вълчи дол” . Тук могат да бъдат наблюдавани трите вида лешояди които се срещат в Източни Родопи (белоглав, черен и египетски) също така скален и царски орел, черна каня малък и голям ястреб, гарван гробар, обикновено и испанско каменарче, тракийски кеклик, синявица, пчелояди и червеногушо коприварче.  Половината от маршрута преминава през широколистна гора  а останалата половина през открити територии и по брега на р. Арда. Дължина му е 24 км. и се преминава за около 6 часа.

 

 

 

 


 

Маршрут № 3  ТЦЕС с. Тънково – ЗТ „ Момина скала” гр. Маджарово

 

 

Маршрутът започва от екоцентъра в с. Тънково и в началото върви на юг по стар асфалтиран път като пресича рида „Гората”и достига околностите на с. Долни Главанак . Преминава през стара широколистна гора съставена основно от космат дъб, горун и благун. По района могат да бъдат наблюдавани обикновен мишелов, малък креслив орел, осояд, голям пъстър кълвач, малък пъстър кълвач и сирийски пъстър кълвач, авлига и червеногърба сврачка

След това маршрутът продължава на югоизток през селата Долни и Горни Главанак към гр. Маджарово.  До с. Долни. Главанак се намира запазен участък от стар римски път граден от каменни блокове. При слизането си към Маджарово маршрута преминава през ЗМ „Черната скала” в този участък могат да бъдат наблюдавани двата вида сухоземни кастенурки, жлтокоремник, египетски и белоглави лешояди. След ЗМ” Черната скала” маршрутът преминава по мост на р. Арда и стига до Природозащитния център „Източни Родопи „ на БДЗП. Тук има интерактивна изложба, която може да бъде разгледана и укритие за наблюдение на птици от където могат да бъдат наблюдавани египетски и белоглави лешояди, морски и скален орел, черни щъркели, сокол скитник и белоопашат мишелов. След това маршрутът преминава през гр. Маджарово и се отправя на запад по брега на р. Арда към ЗМ „Момина скала” и точката за наблюдение на птици в края на маршрута. В този участък могат да бъдат видени крайречни формации, от тамарикс, както и формации от червена, бяла и ксантийска върба и няколко екземпляра от рядката черна топола. Могат да бъдат наблюдавани среден пъстър кълвач, пчелояд, авлига, жалобен, син и голям синигер, както и малък маслинов присмехулник. Също така може да бъде наблюдавано стадото от рядката порода родопско късорого говедо, което пашува в тази територия. В края, маршрута завършва с точка за наблюдение на птици, от където могат да бъдат наблюдавани египетски и белоглав лешояд, скален орел, белоопашат и обикновен мишелов, голям и малък ястреб, обикновено и испанско каменарче, пчелояди, червеногърба сврачка, папуняк, черен щъркел, сива чапла, голям корморан, речен дъждосвирец и земеродно рибарче. Като цяло маршрута върви по оформени пътища, които преминават през широколистни гори. Дължината му е 17 км. и се преминава за около 5 часа.