1. Издаване скица за недвижими имоти

 2. Издаване скица на недв.имот с указан начин застр.

 3. Проверка на жалби на граждани

 4. Заверка на заповедна книга

 5. Презаверяване скици - изтекъл срок 6 месеца

 6. Мотивирано предписание за ПУП

 7. Издаване удостоверение по факти и обст.ТСУ

 8. Освидетелстване за премахване или ремонт на строеж

 9. Издаване преписи и копия от документи

 10. Отразяване на промени в кадастралния план

 11. Издаване разрешение за строеж, основен ремонт

 12. Одобряване на схема за поставяне на временни обект

 13. Изготвяне от ЕСУТ оценка за съответствие

 14. Одобряване на проекти за рекламно-информационен ел

 15. Одобряване на екзекутивни документи

 16. Удост. за извършена обстоятелствена проверка
 17. Одобряване и узаконяване на инвест. проекти
 18. Удост. за търпимост
 19. Удост. за реално обособени части на сгради
 20. Удост. за завършеност на обекта в груб строеж
 21. Удост. за отстояние на търг. обект
 22. Становище на общ. експертен съвет

 23. Удост. за въвеждане в експлоатация

 24. Съгласуване на ПУП

 25. Издаване на копия от изгубени строителни книжа

 26. Попълване прилож. на данъчни декларации