Решение на общото събрание на Регионално сдружение на   общините - ХАРМАНЛИ,СВИЛЕНГРАД,ТОПОЛОВГРАД,СИМЕОНОВГРАД,ЛЮБИМЕЦ,СТАМБОЛОВО,МАДЖАРОВО включени  в регионално депо Харманли.                       
 
Протокол от шестото общо заседание   на Регионално сдружение на   общините - ХАРМАНЛИ,СВИЛЕНГРАД,ТОПОЛОВГРАД,СИМЕОНОВГРАД,ЛЮБИМЕЦ,СТАМБОЛОВО,МАДЖАРОВО включени  в регионално депо Харманли.                                       

Община Стамболово следва политика за чиста, здравословна околна среда и интегрирано управление на отпадъците. Общинският съвет на община Стамболово  е приела “Общински план за управление на отпадъците” и “Наредба за управление на отпадъците на територията на  община Стамболово”. Основните подходи за реализирането на тази политика са:

1.       Прилагане на съвременни системи за събиране на отпадъците;

2.       Оптимизиране на чистотата на събиране на ТБО и маршрутите на сметоизвозните коли;

3.       Участие в мероприятия и дейности, предвидени в Общинският план;

4.       Участие в разработването на проекти, като:

-          Проект “Зелена пътека - Студен кладенец–

   Долно черковище”

-          Проект “Почистване и залесяване на парк в

-          с. Стамболово”

-          Проект “Почистване и озеленяване на училищни площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците”