ДЕКЛАРАЦИИ
 
по чл. 12, т.1 и т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Общинска администрация Стамболово
 
 
 
№ ПО
РЕД
ДЛЪЖНОСТ
 ДЕКЛ.
чл. 12, т.1

 ДЕКЛ.
чл. 12, т.2

1

2
 3 4
 1  Секретар на община
 
 2  Главен архитект
 
 3  Секретар МКБППМН
 
 4  Финансов Контрольор
 
 5  Началник отдел "Канцелария"
 
 6  Юрисконсулт  
 7  Главен специалист "ОМП, ГЗ, СИ"
 
 8  Главен специалист "Документооборот"
 
 9  Технически сътрудник
 
 10  Технически сътрудник- общински съвет
 
 11  Началник отдел "ЧРАО"
 
 12  Старши експерт "Човешки ресурси"
 
 13  Главен специалист "Системен администратор"
 
 14  Главен специалист "ЗБУТ и архив"
 
 15  Главен специалист "АПОН"
 Главен специалист "АПОН"
 
 
 
 16  Директор дирекция "ФСД"
 
 17  Главен счетоводител
 
 18  Главен специалист "Бюджет"
 
 19  Старши счетоводител
 
 20

 Счетоводител
 Счетоводител
 Счетоводител
 Счетоводител

 
 

 

  

 21  Счетоводител- касиер
 
 22  Технически сътрудник- домакин
   
 23  Директор дирекция "ХДИП"
 
 24  Началник отдел "ИПП"
 Началник отдел "ИПП"
 
 

 25  Главен експерт "ИФП"  
 26  Младши експерт "ИФП"
 
 27  Главен експерт "Транспорт и лицензии"
 
 28  Главен експерт "ОСМД"  
 29  Главен експерт "КСД"
 
 30  Младши експерт "Екология и земеделие"
 
 31  Младши експерт "ТМП"
 
 32  Началник отдел "Местни приходи"
 
 33  Главен експерт "Местни приходи"
 
 34  Младши експерт "Местни приходи"
 
 35  Главен специалист "Местни приходи"
 
 36  Главен специалист- Касиер "МП"
 
 37  Директор дирекция "УТТООС"
 
 38  Главен специалист "ТОН"
 
 39  Главен специалист "Кадастър и регулация"
 
Главен специалист "Кадастър и регулация"
 
 


 40  Главен специалист "Инвеститорски контрол"
 
 41  Младши експерт "Общинска собственост"
 
 42  Главен специалист "Общинска собственост"
 Главен специалист "Общинска собственост"
 
 

 43  Главен специалист "ППАТП