Открито управление
  
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Обществена трапезария"  по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
 
 
 
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1- ЗАЯВЛЕНИЕ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2- ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ДОГОВОР- ПРОЕКТ
 
 
 
Търг
 
 
За участие с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
 
Заповед №206 от 31.07.2017 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг.
 
 
 
 
 
Открит конкурс
 
По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
 
Заповед №171 от 30.06.2017 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс.