С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово  оповестява Решение №255 от 16.04.2018 г. по Адм.дело №1146/2017 г. на Административен съд – Хасково и №16545 от 04.12.2019 г. по Адм.дело №6824/2018 г. на Върховен административен съд на Република България

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, Върховен административен съд

 

Р Е Ш И:

 

           ОТМЕНЯ решение № 255 от 16.04.2018 г., поставено по адм. дело № 1146/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково в частта му, с която е отхвърлен протестът на Окръжна прокуратура Хасково срещу разпоредбата но чл.11 от Наредбата за общинска собственост на община Стамболово и вместо него ПОСТАНОВЯВА.

            ОТМЕНЯ разпоредбата но чл.11 от Наредбата за общинска собственост на община Стамболово, приета от Общински съвет Стамболово с решение № 534 от 21.07.2011 г., с изменена с решение № 233 от 29.12.2017 г.

         ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.

         Решението е окончателно.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Прокурор при ОП-Хасково в частта относно чл.39, ал.2; чл.40, ал.7; чл.44, ал.2, т.1; чл.47, ал.3, т.1; чл.54, ал.2, ал.3 и ал.4 и прекратява делото в същата част.

         Решението в тази си част, имащо характер на определение, подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението му.

            ОТМЕНЯ  по протест на Прокурор при ОП-Хасково чл.74, т.6 и чл.88, ал.3, т. 6 от Наредбата за общинска собственост на община Стамболово.

         ОТХВЪРЛЯ протест на Прокурор при Окръжна  прокуратура-Хасково в частта, насочена срещу чл.5, ал.2 и чл.11 от Наредбата за общинска собственост на община Стамболово.

 

         ОСЪЖДА Общински съвет – Стамболово  да заплати на Окръжна прокуратура Хасково, разноски по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева .

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.