На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такси битови отпадъци за 2020 г.

В съответствие с изискванията на закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Стамболово предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населени места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: [email protected]; [email protected] или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Стамболово, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

 

ПЛАН - СМЕТКА ЗА ТБО 2020