Община Стамболово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово с всички приложения.

Общественото обсъждане ще се проведе на основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00  часа в сградата   на Община Стамболово,  с. Стамболово, п.к. 6362.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Стамболово и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на Община Стамболово, РИОСВ-Хасково - гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ 14, както и на интернет страницата на възложителя: http://www.stambolovo.bg.

Писмени становища, становища мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Стамболово, РИОСВ-Хасково или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Мухлис Фариз Сербест – Кмет на Община Стамболово, тел.: 03720/7000;  е-mail: kmet_[email protected]

 

 

»  ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА "ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО"

» НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА "ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО"

 

 

ЛИНК КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО